Telerau defnyddio

Mae Granicus, LLC a'i gysylltiadau a'i is-gwmnïau (gyda'i gilydd, “Granicus”) wedi'u comisiynu gan Cygnor Bro Morgannwg (yr "Entity“) i gasglu ac arddangos cynnwys defnyddwyr ar eu rhan at yr unig ddiben o ganiatáu ichi ddarparu'ch barn a chynnwys arall. i Safle'r Endid's. Mae eich data'n cael ei brosesu yn unol â Pholisi Preifatrwydd Entity's sydd wedi'i leoli yma, lle gallwch ddod o hyd i fanylion am sut mae'r Endid yn defnyddio'ch gwybodaeth. Fel prosesydd data, mae Polisi Preifatrwydd Granicus’ lleoli yma yn darparu gwybodaeth am sut mae Granicus yn prosesu data ar ran yr Endid.

Trwy ddefnyddio'r Safle neu bostio Eich Cynnwys, rydych chi'n cytuno i Bolisïau Preifatrwydd Endid a Granicus a'r Telerau Defnydd a nodir isod. Os ydych chi am i'r Endid roi'r gorau i anfon e-byst atoch, yna optio allan trwy glicio ar y ddolen ‘unsubscribe’ yn eich e-bost.

Mae'r Telerau Defnydd hyn yn cynnwys termau ac amodau pwysig sy'n disgrifio'ch hawliau a'ch rhwymedigaethau ac yn disgrifio sut y gallwch ddefnyddio'r Safle (“TOU”). Darllenwch y TOU yn ofalus cyn cael mynediad i'r Safle. Cynigir mynediad a defnydd o'r Safle i chi ar y telerau ac amodau a nodir yn y TOU hwn yn unig. Trwy gyrchu a defnyddio'r Safle, a ph'un a ydych yn cofrestru ar y Safle, rydych yn cytuno i'r TOU.

Granicus sy'n berchen ar y dechnoleg sy'n pweru'r Safle ac yn ei gweithredu. Mae Granicus yn darparu holiaduron, arolygon, fforymau, ystafelloedd sgwrsio, mynediad i drafodaethau a Chynnwys Cysylltiedig arall (fel y'i diffinnir isod) ac mae hefyd yn gartref i'r Safle er budd yr Endid. Fodd bynnag, mae'r Endid yn rheoli'r defnydd o'r Safle lle byddwch yn gallu ymgysylltu a chyfathrebu â'r Endid a phartïon eraill â diddordeb.


1. DIFFINIADAU

“Content” yn golygu unrhyw wybodaeth, data, cerddoriaeth, ffeiliau sain, ffotograffau, graffeg, delweddau, fideos, erthyglau, neu gynnwys neu ddeunydd arall a grëwyd, a uwchlwythwyd neu a wnaed yn hygyrch ar y Site.

“Controller” yn golygu'r endid sy'n pennu dibenion a dulliau prosesu data personol.

“Linked Content” yn golygu unrhyw Gynnwys neu wefannau heblaw'r Safle y gallwch ei gyrchu trwy ddolen a geir ar y Site.

“Site” https://cymrydrhan.valeofglamorgan.gov.uk.

“You, Your or Yours” yn golygu'r unigolion sy'n cael eu gwahodd gan yr Endid i ddefnyddio'r Site.

“Your Content” yn golygu unrhyw Gynnwys rydych chi'n ei ddarparu, ei uwchlwytho neu ei wneud yn hygyrch ar y Safle.

We, Us or Our yn golygu Granicus LLC a'r Endid.


2. COFRESTRU

2.1 Efallai y bydd gofyn i chi gofrestru cyn cyrchu neu gyfrannu Cynnwys i'r Safle, neu cyn cyrchu rhai nodweddion neu swyddogaethau'r Safle. Os bydd angen i chi gofrestru, mae Adran 2 hon yn berthnasol i chi. I gofrestru ar gyfer cyfrif ar y Safle, Rhaid i chi fod yr hynaf o:

 • (a) 14 mlynedd; neu
 • (b) yr oedran sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith lle Rydych chi'n byw i ffurfio contract rhwymol gyda Granicus.

2.2 Pan fyddwch chi'n cofrestru, Byddwch chi:

  Mae
 • (a) yn cyflwyno gwybodaeth wir, gywir, gyfredol a chyflawn amdanoch chi'ch hun yn unig fel yr ysgogwyd gan weithdrefn gofrestru'r Safle (y “Registration Data”); a
 • Mae
 • (b) yn cynnal ac yn diweddaru'r Data Cofrestru yn rheolaidd i'w gadw'n wir, yn gywir, yn gyfredol ac yn gyflawn.

2.3 Os ydych yn darparu unrhyw wybodaeth sy'n anwir, yn anghywir, nid yn gyfredol neu'n anghyflawn, neu Granicus yn amau eich bod wedi darparu gwybodaeth o'r fath, Gall eich cyfrif gael ei atal neu ei derfynu.

2.4 Ar ôl i chi gwblhau'r broses gofrestru defnyddwyr ar y Safle, Byddwch yn derbyn cyfrinair defnyddiwr ac enw cyfrif i gael mynediad i'r Safle. Mewn cysylltiad â Chi:

 • (a) sy'n gwbl gyfrifol am gynnal cyfrinachedd Eich cyfrinair a'ch cyfrif;
 • (b) yn gwbl gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd o dan Eich cyfrinair neu gyfrif;
 • Rhaid i
 • (c) hysbysu Granicus ar unwaith os ydych yn ymwybodol neu'n amau unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'ch cyfrinair neu gyfrif neu unrhyw achos arall o dorri diogelwch; a
 • Rhaid i
 • (d) greu dim mwy nag un cyfrif defnyddiwr yn y Site.

2.5 Efallai y bydd angen mynediad i'ch cyfrif defnyddiwr ar Granicus neu ei asiantau i ymateb i faterion gwasanaeth neu dechnegol. Os ydych wedi rhoi eich caniatâd, gall Granicus gyfathrebu â chi trwy Eich cyfrif defnyddiwr trwy anfon negeseuon, cylchlythyrau a gwybodaeth arall. Os ydych chi am i Granicus roi'r gorau i anfon e-byst atoch, yna optio allan trwy glicio ar y ddolen ‘unsubscribe’ yn eich e-bost. Mae'r Endid yn cadw'r hawl i gael mynediad at yr holl Gynnwys a chyfathrebu â Chi yn unol â'i Bolisi Preifatrwydd a'i gyfraith berthnasol.


3. AM GYNNWYS

3.1 Rydym yn berchen ar yr holl hawliau eiddo deallusol yr ydym yn eu creu yn ein Cynnwys (gweler Adran 8 isod).

3.2 Rydych chi'n berchen ar Eich Cynnwys. Nid ydym yn gyfrifol am sylwedd, cywirdeb, cyflawnder, priodoldeb, na chyfreithlondeb Eich Cynnwys.

3.3 Nid oes gennych unrhyw ddisgwyliad y bydd Eich Cynnwys yn cael ei gyhoeddi ar y Safle.

3.4 Nid ydym yn cymeradwyo nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw Gynnwys Cysylltiedig, nac unrhyw wybodaeth, deunyddiau, cynhyrchion, neu wasanaethau a geir neu a gynigir ar neu drwy Gynnwys Cysylltiedig. Os Cewch fynediad at Gynnwys Cysylltiedig o'r Safle, Rydych chi'n gwneud hynny ar Eich menter eich hun, ac Rydych chi'n deall nad yw polisïau preifatrwydd TOU nac Endid na Granicus yn berthnasol i'ch defnydd o Gynnwys Cysylltiedig o'r fath. Rydych chi'n ein rhyddhau'n benodol o unrhyw rwymedigaeth sy'n deillio o'ch defnydd o unrhyw Gynnwys Cysylltiedig, y Safle, neu Gynnwys.

3.5 Rhaid i chi werthuso, a dwyn yr holl risgiau sy'n gysylltiedig â defnyddio unrhyw Gynnwys, gan gynnwys unrhyw ddibyniaeth ar gywirdeb, cyflawnrwydd, priodoldeb, neu ddefnyddioldeb Cynnwys o'r fath.

3.6 Bydd Granicus yn gweld eich Cynnwys a gall fod ar gael i'r cyhoedd ar y Safle neu yn rhywle arall.

3.7 Yn ogystal, hyd yn oed os nad yw Eich Cynnwys yn gyhoeddus neu ar gael i drydydd partïon ar y Safle, gall Eich Cynnwys fod yn ddarostyngedig i gyfreithiau cofnodion agored cymwys.

3.8 Rydych hefyd yn cydnabod ac yn cytuno bod gennym ni a’n hasiantau dynodedig yr hawl (ond nid y rhwymedigaeth), yn ôl Ein disgresiwn llwyr, i adolygu a monitro Cynnwys ar y Safle, gan gynnwys Eich Cynnwys, a gallwn ddileu neu wrthod postio, yn Ein disgresiwn llwyr, unrhyw Gynnwys, gan gynnwys os yw’n torri ein Rheolau Cymedroli (gweler isod). Mewn rhai achosion, mae gan Granicus yr hawl i adolygu a chymeradwyo Cynnwys cyn iddo gael ei gynnwys ar y Safle. Sylwch nad yw Granicus na'r Endid yn golygu eich Cynnwys.


4. DARGLUDIAD DEFNYDDIWR

4.1 Rydych chi'n deall ac yn cytuno:

 • (a) cyfrifoldeb y person a sicrhaodd fod y Cynnwys ar gael yn unig yw pob Cynnwys, a Chi yn unig sy'n atebol ac yn gyfrifol am Eich Cynnwys;
 • (b) Rydych wedi'ch gwahardd rhag hysbysebu neu gynnig gwerthu neu brynu unrhyw nwyddau neu wasanaethau ar y Safle.

4.2 Ni fyddwch yn postio Cynnwys hynny:

  Mae
 • (a) yn torri unrhyw batent, nod masnach, cyfrinach fasnachol, hawlfraint neu hawliau perchnogol eraill unrhyw barti;
 • Mae
 • (b) yn torri cyfraith berthnasol neu'n anghyfreithlon; or
 • Mae
 • (c) yn torri hawl unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawl i breifatrwydd.

4.3 Ni fyddwch yn:

  Mae
 • (a) yn trosglwyddo Cynnwys sydd neu sy'n cynnwys hysbysebu digymell neu anawdurdodedig, deunyddiau hyrwyddo, "post sothach," "sbam," "llythyrau cadwyn," "cynlluniau pyramid," arolygon, cystadlaethau, neu unrhyw fath arall o deisyfiad;
 • Mae
 • (b) yn trosglwyddo Cynnwys sy'n cynnwys firysau meddalwedd, ceffylau trojan, mwydod, bomiau amser, canslo bots neu unrhyw god cyfrifiadurol arall, ffeiliau neu raglenni sydd wedi'u cynllunio i neu a allai dorri ar draws, dinistrio, neu gyfyngu ar ymarferoldeb unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol neu offer telathrebu;
 • (c) yn trosglwyddo Cynnwys sy'n niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd;
 • (d) dynwared unrhyw berson neu endid, gan gynnwys heb gyfyngiad cynrychiolydd Granicus neu Endid neu ddefnyddiwr arall o'r Safle, neu ddatgan ar gam neu gamliwio fel arall eich cysylltiad â pherson neu endid;
 • (e) creu hunaniaeth ffug er mwyn camarwain eraill ynghylch eich hunaniaeth neu ddechreuwr Cynnwys;
 • Mae
 • (f) yn ymyrryd â'r Safle neu weinyddion neu rwydweithiau sy'n gysylltiedig â'r Safle neu'n tarfu arno, neu'n anufuddhau i unrhyw ofynion, gweithdrefnau, polisïau neu reoliadau rhwydweithiau sy'n gysylltiedig â'r Safle.

4.4 Rydych chi'n cytuno ac yn cydymffurfio â'n rheolau cymedroli ar gyfer y Safle, sydd i'w gweld yn https://cymrydrhan.valeofglamorgan.gov.uk/moderation (“Moderation Rules”)

4.5 Mae'r Safle yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu a chyfathrebu â thrydydd partïon, gan gynnwys Granicus. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod eich cyfathrebiadau â Granicus ac unrhyw drydydd partïon drwy’r Safle yn ddarostyngedig i’r rheolau uchod a gellir eu datgelu i unrhyw awdurdod ymchwilio os yw’n torri’r Adran 4.

hon


5. POLISI PREIFATRWYDD

5.1 Pan fyddwch chi'n cyrchu ac yn defnyddio'r Safle, bydd gwybodaeth a gyflwynir gan Chi yn perthyn i'r Endid fel Rheolwr Data. Gall y wybodaeth hon gynnwys data personol (ee. Eich enw, oedran, manylion cyswllt ac ati). Mae Granicus, fel Prosesydd, yn prosesu data ar ran y Rheolwr data. Mae prosesu yn golygu (ymhlith pethau eraill) sicrhau bod y Safle'n rhedeg yn iawn, bod Eich data'n cael ei storio'n ddiogel a'i fod ar gael i'r Rheolwr fel y gallant reoli'r Safle a'ch Cynnwys yn effeithiol.

5.2 Ni fydd Granicus yn defnyddio unrhyw un o'ch Cynnwys nad yw ar gael i'r cyhoedd fel arall ar gyfer unrhyw beth heblaw meincnodi, gan ddefnyddio data dad-adnabyddedig, a chydymffurfio â gofynion cytundebol yr Endid. Nid ydym yn gwerthu rhestrau o fanylion defnyddwyr i drydydd partïon. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i ni ddefnyddio Eich data o bryd i'w gilydd i gynorthwyo'r Endid gyda dadansoddeg neu ddibenion busnes eraill. Mae Granicus yn gofyn am yr hawliau hyn i'ch data a'ch Cynnwys er mwyn cydymffurfio â'i ofynion cytundebol ynghylch gweithrediad a pherfformiad y Safle ar ran yr Endid.


6. YMWADIADAU

Rydym yn cynnig y Safle a'r Cynnwys i Chi ar sail “as-is” a “fel sail ” sydd ar gael. Nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth nac yn gwarantu y bydd y Safle na'ch defnydd ohono yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel, neu'n rhydd o gamgymeriadau. I'r graddau llawnaf a ganiateir gan gyfraith berthnasol, Rydym yn gwadu pob gwarant o unrhyw fath sy'n deillio o'r Safle neu'r Cynnwys neu'n gysylltiedig ag ef, boed yn benodol neu'n ymhlyg, gan gynnwys heb gyfyngiad yr holl warantau o fasnachadwyedd, ffitrwydd at ddiben penodol, cwrs perfformiad, teitl a noninfringement.


7. INDEMNIAD A RHYDDHAU

Byddwch yn indemnio ac yn ein dal, ac yn achos Granicus’ ei is-gwmnïau, cwmnïau cysylltiedig, swyddogion, asiantau, a phartneriaid eraill, a gweithwyr sy’n ddiniwed rhag, ac ar ein cais ni, amddiffyn unrhyw hawliad, achos o unrhyw hawliad, achos o gweithredu, achos neu alw a'r holl gostau, treuliau, iawndal, a rhwymedigaethau eraill cysylltiedig, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol, sy'n ymwneud â: (a) Eich Cynnwys neu'n deillio ohono; (b) Eich rhyngweithiadau neu berthynas â Granicus; ac (c) Eich torri ar hawliau unrhyw un arall neu gyfraith berthnasol.


8. HAWLIAU PERCHNOGOL GRANICUS’S

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno bod y Safle ac unrhyw feddalwedd a thechnoleg angenrheidiol a ddefnyddir mewn cysylltiad â'r Safle, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r feddalwedd a elwir yn Engagement HQ™, yn cynnwys gwybodaeth berchnogol a chyfrinachol a ddiogelir gan eiddo deallusol cymwys a chyfreithiau eraill, a'r cyfan o'r uchod yn ddyledus gan Granicus. Gall y Cynnwys a gyflwynir i chi drwy'r Safle neu drwy drydydd partïon gael ei ddiogelu gan hawlfreintiau, nodau masnach, nodau gwasanaeth, patentau neu hawliau a chyfreithiau perchnogol eraill. Efallai na fyddwch yn defnyddio, ailgyhoeddi, addasu neu ecsbloetio unrhyw Gynnwys trydydd parti (gan gynnwys eiddo deallusol yr Endid) heb ganiatâd ysgrifenedig trydydd parti o’r fath. Trwy hyn rydych chi'n rhoi hawl a thrwydded i Granicus anghyfyngedig, gwastadol, anadferadwy, heb freindal, wedi'i thalu i fyny i: (a) defnyddio'ch enw neu enw defnyddiwr/sgrîn a'ch Cynnwys at ddibenion busnes Granicus; a (b) is-drwyddedu Eich Cynnwys i'r Endid at ei ddibenion busnes. Mae nodau masnach Granicus, logos eraill, cynhyrchion, ac enwau gwasanaeth a ddefnyddir ganddo, yn eiddo i Granicus (y “Granicus Marks”). Ni fyddwch yn arddangos nac yn defnyddio Marciau Granicus mewn unrhyw fodd heb Ein caniatâd ymlaen llaw.


9. HAWLFRAINT a DMCA

Granicus yn cydymffurfio â Deddf Hawlfraint y Mileniwm Digidol (“DMCA”). Byddwn yn terfynu torwyr hawlfraint pan fo angen cyfreithiol neu'n briodol ar ôl derbyn hysbysiad o drosedd o'r fath gan berchennog yr hawlfraint neu ei asiant. Os ydych chi’n credu bod eich gwaith wedi’i gopïo a’i bostio ar y Safle mewn ffordd sy’n gyfystyr â thorri hawlfraint, rhowch y wybodaeth ganlynol i Granicus: (1) llofnod electronig neu ffisegol y person sydd wedi’i awdurdodi i weithredu ar ran perchennog y buddiant hawlfraint; (2) disgrifiad o'r gwaith hawlfraint yr ydych yn honni sydd wedi'i dorri; (3) disgrifiad o'r lleoliad ar Safle'r deunydd yr ydych yn honni ei fod yn torri; (4) eich cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost; (5) datganiad ysgrifenedig gennych fod gennych gred ddidwyll nad yw'r defnydd dadleuol wedi'i awdurdodi gan berchennog yr hawlfraint, ei asiant na'r gyfraith; a (6) datganiad gennych chi, wedi’i gwneud o dan gosb dyngu anudon, bod y wybodaeth uchod yn eich hysbysiad yn gywir ac mai chi yw perchennog yr hawlfraint neu wedi’i hawdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint. Anfonwch yr uchod i Granicus yn y cyfeiriad a nodir isod gyda chopi i legal@granicus.com.


10. CYFYNGU AR ATEBOLRWYDD

TO Y GRADDAU LLAWNAF A GANIATEIR GAN GYFRAITH BERTHNASOL GRANICUS, AR RAN EIN CYFARWYDDWYR, SWYDDOGION, GWEITHWYR, AC ASIANTAU (PARTÏON “ A RYDDHAWYD ”<, EITHRIO AC YMWADU AG ATEBOLRWYDD AM UNRHYW GOLLEDION A THREULIAU O BA BYNNAG NATUR A PHA MOR BYNNAG SY'N CODI GAN GYNNWYS, HEB GYFYNGIAD, UNRHYW IAWNDAL ANUNIONGYRCHOL, CYFFREDINOL, ARBENNIG, COSBOL, ACHLYSUROL NEU GANLYNIADOL; COLLI DEFNYDD; COLLI DATA; COLLED A ACHOSIR GAN FIRWS; COLLI INCWM NEU ELW; COLLI NEU DDIFROD I EIDDO, HYD YN OED OS YDYM WEDI CAEL GWYBOD AM Y POSIBILRWYDD O IAWNDAL NEU GOLLEDION O'R FATH, YN CODI O NEU MEWN CYSYLLTIAD Â'R DEFNYDD O'R SAFLE. RYDYCH CHI'N CYMRYD CYFRIFOLDEB LLWYR AM SEFYDLU GWEITHDREFNAU O'R FATH AR GYFER CRONNI DATA WRTH GEFN A GWIRIO FIRWS YN ÔL YR ANGEN. MAE'R CYFYNGIAD HWN AR ATEBOLRWYDD YN BERTHNASOL A YW'R ATEBOLRWYDD HONEDIG YN SEILIEDIG AR GONTRACT, CAMWEDD (GAN GYNNWYS ESGEULUSTOD), ATEBOLRWYDD LLYM NEU UNRHYW SAIL ARALL. NI FYDD ATEBOLRWYDD CYFANREDOL Y PARTÏON A RYDDHAWYD O DAN YR HOLL DDAMCANIAETHAU ATEBOLRWYDD AC AR GYFER POB HAWLIAD YN FWY NA DEG DOLER (USD$10.00).


11. ADDASIADAU A DIFFYG PARHAD

11.1 Efallai y byddwn yn newid y TOU o bryd i'w gilydd heb rybudd ymlaen llaw i Chi, a Byddwn yn nodi bod TOU wedi'i ddiweddaru trwy ei bostio i'r Safle. Eich unig rwymedi ac unigryw, os na chytunwch â'r TOU wedi'i addasu fydd rhoi'r gorau i bob mynediad a defnydd o'r Safle.

11.2 Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg ac o bryd i'w gilydd i addasu neu roi'r gorau i fynediad i'r Safle (neu unrhyw ran), gyda neu heb rybudd, dros dro neu'n barhaol heb atebolrwydd i Chi nac i unrhyw drydydd parti.


12. GWYBODAETH GYFFREDINOL

12.1 Bydd pob parti, bob amser, yn arfer ei hawliau ac yn cyflawni ei rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn yn unol â'r holl gyfraith, rheolau a rheoliadau cymwys.

12.2 Y TOU a'r Polisi Preifatrwydd Endid yw'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a'r Endid o ran eich defnydd o'r Safle.

12.3 Mae'r TOU a Granicus’s Privacy Policy yn ffurfio'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a Granicus o ran eich defnydd o'r Safle, gan ddisodli unrhyw gytundebau blaenorol rhyngoch chi a Granicus.

12.4 Bydd y TOU yn cael ei lywodraethu gan a'i ddehongli yn unol â chyfreithiau awdurdodaeth yr Endid, a bydd pob anghydfod yn cael ei ddatrys mewn llys awdurdodaeth gymwys o fewn awdurdodaeth o'r fath. Ni fydd unrhyw egwyddorion perthnasol o wrthdaro cyfreithiau, telerau priodoledig y Cod Masnachol Unffurf, na Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar gontractau ar gyfer gwerthu nwyddau yn rhyngwladol yn berthnasol i'r TOU.

12.5 Ni ddylid trin ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y TOU fel hepgoriad o'r hawl neu'r ddarpariaeth.

12.6 Os yw llys awdurdodaeth gymwys yn dal bod unrhyw ddarpariaeth o’r TOU hyn, neu ran ohono, yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n anorfodadwy, bydd darpariaeth o’r fath yn cael ei thorri a bydd darpariaethau sy’n weddill y TOU yn parhau mewn grym ac effaith lawn.

12.7 Mae eich hawliau a'ch rhwymedigaethau o dan y TOU yn bersonol ac efallai na fyddant yn cael eu neilltuo mewn unrhyw ffordd heb ein caniatâd, ac y gellir eu hatal yn ein disgresiwn absoliwt.

12.8 Mae penawdau yn y TOU er hwylustod yn unig ac nid ydynt yn effeithio ar ddehongliad.


13. MATERION

Os byddwch chi'n dod ar draws problemau gyda'r Safle, credwch Rydych chi'n gweld Cynnwys sy'n torri'r TOU hyn, neu sydd â chwestiynau am y Safle, cysylltwch â Granicus yn support@engagementhq.com (Dolen allanol).

Granicus LLC, Cwmni Atebolrwydd Cyfyngedig sydd â'i brif le busnes yn 1152 15th Street NW, Suite 800, Washington, DC 20005, USA