Cymedroli'r Fforwm Etiquette

Ynglŷn â Chymedroli

Caiff y wefan hon ei chymedroli 24/7 gan dim safoni byd-eang arbenigol o Bang the Table.

Mae cymedrolwyr Bang the Table yn rhoi cymorth cymedroli amlieithog i sicrhau bod cyfranogwyr, gweinyddwyr safle a thrydydd partïon yn ddiogel rhag deunyddiau maleisus, ymfflamychol ac anghyfreithlon.

Rôl Bang the Table wrth gymedroli’r safle hwn yw sicrhau bod cyfraniadau’n cael eu hadolygu a’u hasesu mewn modd diduedd yn unol â’r rheolau a amlinellir isod.

Mae’r polisi hwn yn ymdrin â’r canlynol:


Rheolau Enw Defnyddiwr

Mae enwau defnyddwyr - sy’n cael eu cyflwyno gan gyfranogwyr yn ystod y broses gofrestru fel ffordd o adnabod eu hunain mewn gweithgareddau cyhoeddus, yn cael eu cymeradwyo yn unol â’r rheolau enw defnyddiwr a nodir isod;

 1. Ni ddylai enwau defnyddwyr fod yn ddifrïol, yn anweddus nac yn cynnwys iaith a allai gael ei hystyried yn dramgwyddus. Mae hyn yn cynnwys defnyddio cymeriadau a symbolau mewn ffordd greadigol i guddio cynnwys eglur.

 2. Rhaid i ddefnyddwyr beidio â ffugio bod yn aelodau eraill o'r cyhoedd, yn swyddogion etholedig, yn gymedrolwyr, yn weinyddwyr safle neu'n weithwyr o'r sefydliad ymgynghori. Os canfyddir eich bod yn ffugio bod yn rhywun arall, efallai y byddwch yn wynebu sancsiynau.

 3. Ni chaiff enwau defnyddwyr fod yn URL nac yn gyfeiriad gwe.

 4. Mae defnyddio eich enw defnyddiwr at ddibenion gweithredu yn iawn ar yr amod nad yw’n torri unrhyw un o’r uchod. Hynny yw: savethereef neu trains-not-traffic

Sancsiynau Enw Defnyddiwr

Os byddwch yn torri unrhyw un o’r rheolau enw defnyddiwr uchod wrth gofrestru ar gyfer y safle hwn, bydd y canlynol yn digwydd:

 1. Newid enw defnyddiwr - mae ein tîm cymedroli yn adolygu pob enw defnyddiwr a gyflwynir i’r safle hwn drwy gofrestru. Os byddant yn penderfynu bod eich enw defnyddiwr yn torri’r rheolau uchod, byddant yn newid eich enw defnyddiwr ac yn rhoi gwybod i chi fod hyn wedi digwydd. Gallwch newid eich enw defnyddiwr yn ddiweddarach i rywbeth o fewn y rheolau drwy eich proffil cyfranogwyr.

 2. Gwahardd Dros Dro – gall cyfranogwr sy’n newid ei enw defnyddiwr dro ar ôl tro ac yn bendant yn groes i’r rheolau uchod gael ei atal rhag mynd ar y wefan am gyfnod o hyd at wythnos. Bydd y cyfnod yn adlewyrchu difrifoldeb a chysondeb y tor-amod. Bydd y sefydliad ymgynghori yn cael gwybod am y defnyddiwr.

 3. Rhwystro Parhaol - mae'n bosibl y bydd gan gyfranogwr sy'n parhau i dorri rheolau'r enw defnyddiwr ar ôl cael ei adfer ar ôl cyfnod o atal ei fynediad i'r wefan yn barhaol.

Rheolau Cymedroli

Mae pob cyfraniad cyhoeddus yn cael eu cymedroli yn unol â’r rheolau cymedroli a nodir isod – hynny yw, cyfraniadau y gall defnyddwyr eraill y wefan eu gweld.

 1. Peidiwch byth â phostio gwybodaeth bersonol amdanoch chi eich hun neu am gyfranogwr arall. Mae hyn yn cynnwys adnabod unrhyw unigolyn yn ôl ei enw go iawn os nad yw eisoes wedi gwneud hynny, neu roi gwybodaeth gyswllt bersonol.

 2. Peidiwch byth â dod o hyd i aelod o staff y sefydliad ymgynghori yn ôl ei enw.

 3. Peidiwch â thwyllo unrhyw un nac unrhyw sefydliad. Mae sylw yn ddifenwol os yw’n tanseilio neu’n niweidio enw da unigolyn neu sefydliad. Os ydych yn dymuno sarhau unrhyw un, nid dyma’r lle i wneud hynny. Os ydych yn dymuno cyhuddo rhywun o ddrwgweithredu neu anghymhwysedd, nid dyma’r lle i wneud hynny.

 4. Peidiwch â phostio unrhyw beth y gellid ei ystyried yn annioddefol o hil, diwylliant, ymddangosiad, rhyw, dewis rhywiol, crefydd neu oedran unigolyn.

 5. Peidiwch â bod yn anweddus a pheidiwch â defnyddio iaith anweddus. Mae llawer o bobl o gefndiroedd gwahanol yn cymryd rhan ar y wefan hon. Rydyn ni am iddyn nhw allu parhau i wneud hynny gartref, yn y gwaith, yn yr ysgol, yn y brifysgol neu lle bynnag y bônt. Nid yw cynnwys rhegfeydd sydd wedi eu camsillafu’n fwriadol yn eu gwneud yn llai sarhaus.

 6. Peidiwch â sarhau nac aflonyddu ar gyfranogwyr eraill. Dylech bob amser ganolbwyntio ar resymeg y ddadl yn hytrach na’r unigolion sy’n rhan o’r ddadl. Mae gan gyfranogwyr hawl i ddewis peidio â chymryd rhan mewn trafodaeth gyda chi.

 7. Peidiwch â phostio na chysylltu ag unrhyw ddeunydd amhriodol, sarhaus neu anghyfreithlon. Peidiwch â phostio unrhyw hysbysebion.

 8. Peidiwch â hyrwyddo hunan-niwed, hunanladdiad, trais na gweithgarwch troseddol o unrhyw fath.

 9. Bydd defnyddio emoji neu ddelweddau i gyfleu ystyr amhriodol sy’n gyson â’r rheolau a amlinellir uchod hefyd yn cael eu cymedroli.

 10. Gwnewch yn siŵr bod y sylwadau’n mynd i’r afael â phwnc neu ffocws y gweithgaredd ymgysylltu sydd dan sylw. Efallai y bydd sylwadau defnyddwyr sy’n tynnu sylw neu’n anwybyddu’r pwnc trafod yn cael eu trin fel rhai sydd ddim yn berthnasol a’u dileu.

 11. Peidiwch â chodi pryderon am y cymedroli ar y safle gan ei fod yn amharu ar lif unrhyw drafodaeth. A fyddech cystal â chyfeirio unrhyw ymholiadau ynghylch cymedroli yn uniongyrchol at y tîm cymedroli yn support@engagementhq.com.


Sancsiynau

Ymdrinnir â thorri’r rheolau cymedroli fel a ganlyn:

 1. Dileu sylwadau – bydd unrhyw sylw sydd, ym marn y cymedrolwr, yn torri’r rheolau yn cael ei ddileu.

 2. Gwahardd Dros Dro – gall cyfranogwr sy’n newid ei enw defnyddiwr dro ar ôl tro ac yn bendant yn groes i’r rheolau uchod gael ei atal rhag mynd ar y wefan am gyfnod o hyd at wythnos. Bydd y cyfnod yn adlewyrchu difrifoldeb a chysondeb y tor-amod.

 3. Rhwystro Parhaol - mae'n bosibl y bydd gan gyfranogwr sy'n parhau i dorri rheolau'r cymedroli ar ôl cael ei adfer ar ôl cyfnod o atal ei fynediad i'r wefan yn barhaol.

 4. Blocio Awtomatig - bydd cyfranogwr sy’n postio neu’n cysylltu â deunydd amhriodol, sarhaus neu anghyfreithlon yn cael ei rwystro ar unwaith o’r safle.


Arferion

Nid yw’r canlynol yn rheolau y gellir eu gorfodi, yn hytrach maen nhw’n awgrymiadau am arferion i helpu i gadw’r wefan yn barchus ac yn adeiladol.

 1. Mae’n syniad da darllen drwy’r wybodaeth ar y safle a sylwadau’r cyfranogwyr eraill cyn cymryd rhan yn y drafodaeth eich hun.

 2. Dylech bob amser barchu barn cyfranogwyr eraill hyd yn oed os nad ydyn nhw’n cytuno â chi.

 3. Byddwch yn adeiladol. Mae’n iawn anghytuno â chyfranogwyr eraill y fforwm, a dweud y gwir rydyn ni’n annog trafodaeth, ond cofiwch gadw’r ddeialog yn gadarnhaol.

 4. Cadwch bethau’n gwrtais bob amser. Rydyn ni’n cydnabod y gall hyn fod yn anodd weithiau, yn enwedig pan fyddwch yn teimlo’n frwd dros fater, ond mae’n bwysig bod y drafodaeth yn canolbwyntio ar y materion yn hytrach na gadael i bethau ddirywio’n sarhad personol.

 5. Ar ôl i chi adael eich sylw, cadwch lygad ar y prosiect i weld beth sydd gan bobl eraill i’w ddweud.

 6. Os ydych chi'n teimlo bod rhywun wedi eich sarhau, rhowch wybod i'r cymedrolwr am eu sylwadau drwy glicio'r botwm "Rhybuddio Cymedrolwr". Peidiwch â pharhau â’r anghydfod. Bydd y cymedrolwr yn edrych ar y sylw troseddol ac yn penderfynu a ddylid ei ddileu.

 7. Cadwch at y pwnc dan sylw. Mae’r prosiectau ar y wefan hon wedi cael eu creu at ddiben penodol. Cadwch o fewn ffiniau’r pwnc dan sylw.

 8. Diffoddwch y "CAPS LOCK". Mae ysgrifennu mewn PRIFLYTHRENNAU yn gyfystyr â GWEIDDI a gall achosi tramgwydd.

 9. Dewiswch un lle i bostio pob un o’ch sylwadau unigryw. Peidiwch â thorri a gludo’r un sylw mewn llawer o wahanol lefydd ar y wefan. Efallai y bydd y rhain yn cael eu hystyried yn gopïau dyblyg ac y gellid eu dileu.

 10. Peidiwch â bod yn “drol”. Mae trols yn achosi annifyrrwch neu dramgwydd yn fwriadol. Nid ydyn nhw’n cyfrannu’n adeiladol at y drafodaeth ac nid ydyn nhw’n ychwanegu unrhyw werth at y drafodaeth.

 11. Peidiwch â bwlio, aflonyddu na bygwth cyfranogwyr eraill. Os yw cyfranogwr arall yn cynnig barn nad ydych yn cytuno â hi, nid oes gennych hawl i fynnu eu bod yn cefnogi eu safbwynt gyda dadl fanwl. Nid oes rhaid iddyn nhw ymateb i’ch cwestiynau. Mater i bob unigolyn yw cymryd rhan gymaint neu gyn lleied ag y dymunant.

 12. Parchwch y cymedrolwyr. Eu gwaith nhw yw cadw’r fforwm yn ddiogel ac yn adeiladol er mwyn i bawb gael dweud eu dweud yn deg. Nid yw bob amser yn waith hawdd.


Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd yn digwydd os bydd fy sylw yn cael ei dynnu?

Os byddwch yn postio rhywbeth i’r wefan hon, sy’n cael ei dileu gan ein cymedrolwyr, byddwch yn cael hysbysiad drwy e-bost yn rhoi gwybod i chi am y penderfyniad. Cewch wybod pa rai o’r rheolau cymedroli yr ydych wedi’u torri a gofynnir i chi eu hadolygu ac ailgyflwyno eich cyfraniad.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i’n anghytuno â phenderfyniad cymedroli?

Os ydych chi’n anghytuno â phenderfyniad cymedroli, gallwch gysylltu â’r tîm cymorth drwy gysylltu â support@engagementhq.com. Er mai ein cymedrolwyr sy’n gyfrifol am y penderfyniad cymedroli terfynol, efallai y byddwch yn dweud wrthym pam eich bod yn credu y dylid derbyn eich cyfraniad. Mewn rhai achosion, cewch eich cyfeirio at berchennog y wefan i gael penderfyniad terfynol.

All perchennog gwefan gael gwared â sylw dim ond am nad yw’n ei hoffi?

Mae’r holl sylwadau sy’n cael eu cymedroli gan ein cymedrolwyr yn cael eu gwneud yn unol â’r rheolau cymedroli a amlinellir uchod. Fodd bynnag, mae perchennog y wefan hon yn cadw’r hawl i ofyn am gymedroli cyfraniad os ydyn nhw’n teimlo ei fod yn torri’r rheolau cymedroli hyn. Yn yr achos hwn, byddwch yn cael hysbysiad drwy neges e-bost.

Ydw i’n gallu riportio sylw yn ddienw?

Os ydych chi’n teimlo bod enw defnyddiwr, sylw neu gyfraniad ar y safle yn torri’r rheolau a amlinellir ar y dudalen hon, mae gennych hawl i roi gwybod i’n cymedrolwyr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw dod o hyd i’r ddolen “rhybuddio cymedrolwr” wrth ymyl y sylw rydych chi’n credu sydd angen ei uwchgyfeirio i’n tîm cymedroli. Ni fydd rhybuddio cymedrolwr yn datgelu pwy ydych chi i’r sawl a bostiodd y sylw a byddwch yn aros yn ddienw.

Sut bydda i’n gwybod os ydw i wedi cael fy rhwystro o’r safle?

Os byddwch yn torri ein rheolau cymedroli dro ar ôl tro, efallai y byddwch yn wynebu sancsiynau fel yr amlinellir uchod. Os byddwch yn cael eich rhwystro o'r safle, byddwch yn cael hysbysiad e-bost yn rhoi gwybod i chi am eich sancsiynau ac amodau'r sancsiynau hynny.

A yw cymedroli yn annibynnol ar berchennog y wefan?

Ydy. Mae cymedroli yn annibynnol ar berchennog y wefan. Dim ond mewn dau le mae cymedroli’n digwydd ar y safle. Gall perchennog y wefan hon ddewis cymedroli straeon yn ogystal â chwestiynau a ofynnir gan gyfranogwyr ac ateb os dymunant.

Sut mae cymedroli’n delio â sylwadau sy’n awgrymu bod unigolyn mewn perygl o niweidio ei hun neu eraill?

Mae ein cymedrolwyr wedi’u hyfforddi i nodi sylwadau, sy’n cynnwys cyfeiriadau at hunan-niweidio a/neu fygythiadau o drais a throseddu. Bydd sylwadau sy’n crybwyll neu’n hyrwyddo’r ymddygiad hwn yn cael eu dileu a’u huwchgyfeirio i’w hadolygu ymhellach a’u trosglwyddo i’n cleientiaid er mwyn iddyn nhw weithredu ymhellach. Bydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn ôl disgresiwn ein cleientiaid, gan gynnwys atgyfeiriadau i orfodi’r gyfraith, gwasanaethau iechyd sylfaenol neu wasanaethau ymatebwyr cyntaf. Mae Bang the Table yn cynghori’n gryf bod gan ei gleient ddigon o brosesau ar waith i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac mae’n annog yn gryf defnyddio cyfranogiad dilys ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu. Os byddwch yn sylwi ar sylwadau o’r math hwn, rhowch wybod i’n cymedrolwyr a pherchennog y wefan ar unwaith. Gallwch gysylltu â'n tîm drwy: support@engagementhq.com.

Pa wybodaeth bersonol y gellir ei hadnabod amdanaf y gall y cymedrolwyr ei defnyddio?

Nid oes gan gymedrolwyr Bang the Table fynediad at wybodaeth y defnyddiwr sy'n cael ei storio gan berchennog y safle hwn. Dim ond at ddibenion penodol cymedroli'r elfennau hynny y gall Cymedrolwyr weld enw defnyddiwr defnyddiwr sy'n weladwy i'r cyhoedd a'u cyfraniadau ar sail testun neu lun. Mae eich cyfranogiad ar y safle hwn yn cael ei arwain gan Bolisi Preifatrwydd a Thelerau Defnyddio perchnogion y wefan.