Prosiect Bioamrywiaeth Parc Sant Cyres

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

View this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Gymraeg

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.


Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Natur Leol i wella bioamrywiaeth ym Mharc Santt Cyres, Penarth.


Mae Partneriaeth Natur y Fro wedi derbyn arian gan Gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru i wella mannau gwyrdd yn Y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr fel rhan o'u prosiect Cysylltu ac Ail-greu sy'n anelu at gysylltu a gwella mannau gwyrdd ar gyfer bioamrywiaeth ac ar gyfer pobl.

View this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Gymraeg

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.


Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gweithio gyda'r Bartneriaeth Natur Leol i wella bioamrywiaeth ym Mharc Santt Cyres, Penarth.


Mae Partneriaeth Natur y Fro wedi derbyn arian gan Gynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru i wella mannau gwyrdd yn Y Barri, Penarth a Llanilltud Fawr fel rhan o'u prosiect Cysylltu ac Ail-greu sy'n anelu at gysylltu a gwella mannau gwyrdd ar gyfer bioamrywiaeth ac ar gyfer pobl.

 • Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

  Hyd yn hyn, mae'r prosiect wedi gweithio gyda'r gymuned ac ysgolion lleol i blannu perllan gymunedol gyda 30 o goed ffrwythau treftadaeth Gymreig er mwyn i bobl a bywyd gwyllt eu mwynhau. Bydd y coed ffrwythau hyn yn tyfu rhwng 10 a 15 troedfedd ac wedi cael eu himpio ar wreiddgyff corachu er mwyn cyfyngu ar eu maint. Bydd y berllan yn darparu ffrwythau i'r gymuned eu defnyddio yn ogystal â darparu adnodd bwyd ar gyfer pryfed peillio a bywyd gwyllt arall. 

  Nawr, mae'r Cyngor a'r Bartneriaeth Natur Leol yn ymgynghori â thrigolion dros gynlluniau pellach i wella bioamrywiaeth ym Mharc Sant Cyres, Penarth.

  Mae'r cynigion yn cynnwys y canlynol: 

  1.  Ehangu coetir drwy adfywio naturiol 

  Mae'r prosiect yn cynnig defnyddio'r dull naturiol ac effeithiol hwn o gynyddu gorchudd coed mewn ardaloedd lle mae banc hadau naturiol eisoes yn bresennol. 

  • Mae coed sydd wedi'u hadfywio'n naturiol yn aml yn goroesi'n well na choed wedi'u plannu oherwydd eu hamrywiaeth genetig ehangach gan sicrhau eu bod yn fwy gwydn i hinsawdd sy’n newid, plâu a chlefydau.
  • Gall adfywio naturiol greu mwy o dirweddau naturiol a chymysgedd rhywogaethau sy'n fwy buddiol i fywyd gwyllt.
  • Mae adfywio naturiol hefyd yn arwain at fuddion fel gwella ansawdd dŵr neu leihau risg llifogydd ymhellach i lawr yr afon.
  • Mae coed ifanc sydd wedi'u hadfywio'n naturiol yn wytnach na choed wedi'u plannu ac yn gallu ymateb yn well i amodau sych sy'n digwydd yn amlach.

  Gall y ffin ddeheuol gael ei ffensio dros dro er mwyn caniatáu i'r glaswelltir adfywio yn brysgwydd a choetir heb fawr o darfu. Mae prysgwydd, er yn gallu edrych yn 'flêr' a heb ei reoli, yn rhoi cyfle i egin coed sefydlu.  Yn aml mae coed ifanc yn goroesi'n well os ydynt yn datblygu gyda phrysgwydd dreiniog e.e. y ddraenen ddu neu fieri.

  Bydd y mynediad presennol yn cael ei gadw ar gyfer holl ddefnyddwyr y parc sy'n dymuno mynd i'r ardaloedd coetir a bydd arwyddion ar gael i roi’r diweddaraf ar gynnydd i gadw ddefnyddwyr y parc.

  2. Plannu coed ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol 

  Mae'r prosiect yn cynnig plannu deg coeden safonol brodorol fel coed Derw a fydd yn cynnig mannau cysgodol i bobl a chynefin i fywyd gwyllt. Bydd y rhain yn goed hynafol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yn ystod y 400 mlynedd nesaf a byddant yn gwella tirwedd Parc Sant Cyres.

  3. Sefydlu ardaloedd o ddolydd blodau gwyllt

  Mae'r prosiect yn cynnig sefydlu ardaloedd bach o ddolydd blodau gwyllt. Bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu gwella gan ddefnyddio hadau blodau gwyllt o ffynonellau lleol o'r dolydd gorau ym Mro Morgannwg gan helpu i greu dolydd newydd i bobl a natur eu mwynhau.  Bydd y dolydd hyn yn cael eu rheoli'n briodol i ganiatáu i flodau dyfu a bwrw’u hadau gydol misoedd y Gwanwyn a'r Haf. Byddan nhw'n cael eu torri a'u casglu ddechrau'r Gwanwyn a diwedd yr Haf/dechrau'r Hydref a bydd llwybrau'n cael eu torri drwy'r ardaloedd hyn er mwyn sicrhau mynediad i holl ddefnyddwyr y parc.

  Yn y DU, rydym wedi colli 97% o'n glaswelltiroedd blodau gwyllt ers y 1930au yn sgil trefoli a newidiadau i’r modd yr ydym yn rheoli tir. Dolydd blodau gwyllt yw un o'n cynefinoedd mwyaf bioamrywiol sy'n cynnal ystod enfawr o blanhigion ac anifeiliaid gwahanol, gan gynnwys ffyngau, pryfed, mamaliaid, adar, amffibiaid, ymlusgiaid a phlanhigion blodau gwyllt. 

  Take Survey
  Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon