Cyflwyno deiseb neu lofnodi e-ddeiseb

Rhannu Cyflwyno deiseb neu lofnodi e-ddeiseb ar Facebook Rhannu Cyflwyno deiseb neu lofnodi e-ddeiseb Ar Twitter Rhannu Cyflwyno deiseb neu lofnodi e-ddeiseb Ar LinkedIn E-bost Cyflwyno deiseb neu lofnodi e-ddeiseb dolen

Mae creu neu gymryd rhan mewn deiseb yn un ffordd y gall unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau gymryd rhan yn yr hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud. Mae’n caniatáu i bobl godi materion sy’n peri pryder, gan roi cyfle i Gynghorwyr ystyried yr angen am newid. Gyda'r bwriad o'i gwneud yn haws cyflwyno deisebau, mae'r Cyngor wedi cyflwyno cyfleuster e-ddeisebau.

Cyn cyflwyno deiseb (neu e-ddeiseb), dylech wirio gyda'ch Cynghorydd lleol yn gyntaf i weld a yw'r Cyngor eisoes yn gweithredu ar eich pryderon ac mai'r Cyngor yw'r corff mwyaf priodol i dderbyn eich deiseb. Gellir cyrchu manylion Cynghorwyr Bro Morgannwg drwy’r ddolen ganlynol:

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/councillors/Councillors.aspx

Os byddwch yn creu deiseb chi fydd y deisebydd ‘arwain’ a bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol sylfaenol i’r Cyngor fel y gallwn gysylltu â chi.

Bydd gwybodaeth bersonol sylfaenol:

Teitl

Enw Llawn

Rhif Ffôn Cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad Post neu Enw'r Sefydliad/Cwmni

Cod Post


Cofrestru eich Manylion

Os ydych yn dymuno creu neu lofnodi e-ddeiseb bydd gofyn i chi fewngofnodi a chofrestru eich manylion gyda ni a rhoi gwybodaeth bersonol sylfaenol i ni, gan gynnwys eich cyfeiriadau post ac e-bost. Bydd hyn yn ein galluogi i wirio bod y 'llofnodion' a gesglir yn ddilys. Bydd angen i chi greu a chyflwyno cyfrinair i chi fewngofnodi.

Anfonir e-bost atoch i gwblhau'r broses gofrestru.

Llofnodi E-Ddeiseb

Pan fyddwch wedi cofrestru bydd gofyn i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'r manylion adnabod a'r cyfrinair rydych chi wedi'u cyflwyno. Yna byddwch yn gallu llofnodi e-ddeiseb drwy ddefnyddio'r botwm Deiseb Arwyddion o dan yr e-ddeiseb berthnasol y mae gennych ddiddordeb ynddi. Ar ôl ei lofnodi, bydd e-bost yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddarparu i gadarnhau bod eich llofnod wedi'i ychwanegu at yr e-ddeiseb. Dim ond unwaith y byddwch yn gallu llofnodi deiseb.

Beth sy'n digwydd pan fydd y ddeiseb (gan gynnwys e-ddeiseb) wedi'i chwblhau a sut y caiff ei chyflwyno?

I greu deiseb yn electronig, gallwch ddefnyddio'r cyfleuster e-ddeiseb ar-lein.

Bydd angen i'ch deiseb gynnwys:


Teitl.

Datganiad yn nodi'n benodol pa gamau yr hoffech i'r Cyngor eu cymryd.

Unrhyw wybodaeth sy'n berthnasol i'r ddeiseb yn eich barn chi a'r rhesymau pam eich bod yn ystyried bod angen cymryd y camau y gofynnwyd amdanynt. Gallwch gynnwys dolenni i wefannau perthnasol eraill ar e-ddeiseb.


Os byddwch yn cyflwyno e-ddeiseb, bydd angen y canlynol arnom:

 • i wirio'ch deiseb, yna ei chyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym ond yn gwrthod deisebau nad ydynt yn bodloni'r safonau ar gyfer deisebau. Gall gymryd hyd at 7 diwrnod gwaith i'r Gwasanaethau Democrataidd wirio'ch cais e-ddeiseb a thrafod unrhyw faterion gyda chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'r cais mewn da brydcheck.
 • dyddiad ar gyfer pryd y bydd eich e-ddeiseb yn rhoi'r gorau i gasglu llofnodion. Er mwyn cael yr effaith fwyaf, efallai y byddwch am bennu'r dyddiad hwn fel y bydd yr e-ddeiseb yn cael ei chyflwyno cyn dyddiad y cynhelir dadl neu benderfyniad ar y mater. Byddwn yn cynnal eich e-ddeiseb am hyd at bedwar mis ond byddem yn disgwyl i'r rhan fwyaf fod yn fyrrach na hyn.
 • eich enw - fel prif ddeisebydd.


Pan fydd e-ddeiseb yn cyrraedd ei dyddiad cau, ni fyddwch yn gallu ei llofnodi ar-lein mwyach. Bydd y Gwasanaethau Democrataidd yn coladu'r rhestr o lofnodwyr a chysylltir â'r prif ddeisebydd ynghylch cyflwyno'r e-ddeiseb wedi'i chwblhau.

Rhaid i ddeisebau (gan gynnwys e-ddeisebau) gael eu llofnodi gan o leiaf 100 o bobl, ond bydd y Cyngor yn defnyddio ei ddisgresiwn lle mae llai na 100 o lofnodwyr mewn achosion lle mae cefnogaeth leol glir i weithredu (e.e. lle mae trigolion cymuned fach wedi cyflwyno deiseb am fesurau gostegu traffig).


Sut bydd y Cyngor yn ymateb i ddeiseb?

Yn dibynnu ar y pwnc a chyngor gan Swyddog Monitro'r Cyngor (neu yn ei absenoldeb, farn Dirprwy Swyddog Monitro'r Cyngor) gellir cyflwyno'r ddeiseb i gyfarfod o'r Cyngor, y Cabinet neu Bwyllgor Craffu. Gall y Pwyllgor Craffu drafod y mater yn llawn a gwneud argymhellion i'r Cyngor neu'r Cabinet, fel y bo'n briodol.


Os cyflwynir y ddeiseb i Bwyllgor Craffu, gwahoddir y deisebydd arweiniol i ddod i'r cyfarfod a bydd yn cael cynnig y cyfle i gyflwyno'r ddeiseb, a fydd yn cynnwys crynodeb byr o dri munud ar yr hyn y mae'r ddeiseb yn ei olygu a faint o lofnodwyr sydd iddi. Fel arall, gall y deisebydd arweiniol ofyn i Gynghorydd gyflwyno'r ddeiseb (y Cynghorydd lleol fyddai hwn fel arfer). Os nad yw'r deisebydd arweiniol yn bresennol i gyflwyno'r ddeiseb, ac na ofynnwyd i'r Cynghorydd lleol gyflwyno ar ei ran, bydd y Cadeirydd yn darllen diben y ddeiseb a nifer y llofnodwyr. Yn dilyn y cyfarfod, anfonir ymateb at y deisebydd arweiniol o fewn 15 diwrnod gwaith i'r cyfarfod a bydd yn cael ei roi ar wefan y Cyngor.


Rhaid i unrhyw ddeiseb sy'n mynd yn uniongyrchol i'r Cyngor neu'r Cabinet gael ei chyflwyno gan Gynghorydd neu’r Aelod Cabinet â'r portffolio perthnasol.

Pa faterion y gall fy neiseb ymwneud â hwy?

Dylai eich deiseb fod yn berthnasol i fater y mae gan y Cyngor bwerau drosto neu ddyletswyddau lle mae ganddo gyfrifoldebau cyflawni ar y cyd. Dylid ei gyflwyno hefyd mewn da bryd a bod yn weddus, yn onest ac yn barchus.


Efallai y caiff eich deiseb ei gwrthod os yw Swyddog Monitro'r Cyngor o'r farn ei bod:


• yn cynnwys iaith ddifeddwl, ymfflamychol, sarhaus neu gynhyrfus,

• yn ddifenwol, yn wamal, yn flinderus, yn wahaniaethol neu yn dramgwyddus mewn modd arall, neu yn cynnwys datganiadau ffug,

• yn rhy debyg i ddeiseb arall a gyflwynwyd o fewn y chwe mis diwethaf,

• yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig, gan gynnwys gwybodaeth a ddiogelir gan orchymyn llys neu adran o'r llywodraeth,

• yn datgelu deunydd, sydd fel arall yn fasnachol sensitif,

• yn enwi unigolion, neu ddarparu gwybodaeth lle gellir eu hadnabod yn hawdd, e.e. swyddogion unigol cyrff cyhoeddus,

• yn gwneud cyhuddiadau troseddol,

• yn cynnwys datganiadau hysbysebu,

• yn cyfeirio at fater sy'n destun cwyn ffurfiol gan y Cyngor ar hyn o bryd, cwyn gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu unrhyw achos cyfreithiol,

• pan gyflwynir deiseb mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei gynnal gan y Cyngor, caiff y ddeiseb ei chydnabod fel rhan o'r broses honno a chaiff ei hystyried ynghyd ag ymatebion eraill i'r ymgynghoriad. Ni fydd y Cyngor o reidrwydd yn ymateb i'r ddeiseb ar wahân yn yr achos hwn,

• yn ymwneud â deisebau statudol, neu ddeisebau sy'n ymwneud â Refferenda Awdurdodau Lleol sy'n dod o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) 2001,

• yn ymwneud â swyddogaethau cynllunio neu drwyddedu'r Cyngor gan fod

prosesau statudol ar wahan ar waith ar gyfer ymdrin â'r materion hyn, ac

• nad yw'n ymwneud â mater y mae gan y Cyngor bwerau drosto neu ddyletswyddau lle mae ganddo gyfrifoldebau cyflawni ar y cyd.


Os penderfynwn nad yw deiseb yn dderbyniol, byddwn yn rhoi gwybod i drefnydd y ddeiseb am ein rhesymau. Bydd hyn yn ysgrifenedig neu drwy e-bost. Bydd teitl a thestun y ddeiseb yn cael eu cyhoeddi ar-lein fel rhan o'r rhestr o ddeisebau na ellir eu derbyn, ynghyd ag esboniad ynghylch pam nad oedd modd ei derbyn.


Yn ystod cyfnodau gwleidyddol sensitif, megis cyn etholiad, efallai y bydd angen cyfyngu ar ddeunydd sy'n wleidyddol ddadleuol.

Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am yr e-ddeisebau ar ei wefan. Nid yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr e-ddeisebau o reidrwydd yn adlewyrchu rhai'r Cyngor. Os yw eich deiseb yn ymwneud â mater sydd y tu hwnt i bwerau'r Cyngor i fynd i’r afael â nhw, efallai y byddai'n fwy priodol dechrau e-ddeiseb ar wefan Senedd Cymru. Gellir cael cyngor ar dderbynioldeb e-ddeisebau gan Gwasanaethau Democrataidd.


Caiff y cynllun deisebau hwn ei adolygu bob 2 flynedd, a chyhoeddir unrhyw ddiwygiadau ar wefan y Cyngor fel y bo'n briodol.


DS. Cyhoeddir y cynllun gan roi sylw i ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.


Beth allaf ei wneud os teimlaf nad ymdriniwyd â'm deiseb yn iawn?


Os ydych yn teimlo nad ydym wedi delio â'ch deiseb yn iawn, mae gan drefnydd y ddeiseb yr hawl i ofyn am adolygiad o'r camau y mae'r Cyngor wedi'u cymryd yn ymateb i'ch deiseb. Os ystyriwyd eich deiseb a bod Swyddogion wedi rhoi ymateb, anfonwch eich pryderon at y Cyngor drwy Broses Cwynion Corfforaethol y Cyngor sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Yn ogystal, mae gennych yr hawl i godi cwyn gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.
Mae creu neu gymryd rhan mewn deiseb yn un ffordd y gall unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau gymryd rhan yn yr hyn y mae'r Cyngor yn ei wneud. Mae’n caniatáu i bobl godi materion sy’n peri pryder, gan roi cyfle i Gynghorwyr ystyried yr angen am newid. Gyda'r bwriad o'i gwneud yn haws cyflwyno deisebau, mae'r Cyngor wedi cyflwyno cyfleuster e-ddeisebau.

Cyn cyflwyno deiseb (neu e-ddeiseb), dylech wirio gyda'ch Cynghorydd lleol yn gyntaf i weld a yw'r Cyngor eisoes yn gweithredu ar eich pryderon ac mai'r Cyngor yw'r corff mwyaf priodol i dderbyn eich deiseb. Gellir cyrchu manylion Cynghorwyr Bro Morgannwg drwy’r ddolen ganlynol:

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/councillors/Councillors.aspx

Os byddwch yn creu deiseb chi fydd y deisebydd ‘arwain’ a bydd gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol sylfaenol i’r Cyngor fel y gallwn gysylltu â chi.

Bydd gwybodaeth bersonol sylfaenol:

Teitl

Enw Llawn

Rhif Ffôn Cyswllt

Cyfeiriad e-bost

Cyfeiriad Post neu Enw'r Sefydliad/Cwmni

Cod Post


Cofrestru eich Manylion

Os ydych yn dymuno creu neu lofnodi e-ddeiseb bydd gofyn i chi fewngofnodi a chofrestru eich manylion gyda ni a rhoi gwybodaeth bersonol sylfaenol i ni, gan gynnwys eich cyfeiriadau post ac e-bost. Bydd hyn yn ein galluogi i wirio bod y 'llofnodion' a gesglir yn ddilys. Bydd angen i chi greu a chyflwyno cyfrinair i chi fewngofnodi.

Anfonir e-bost atoch i gwblhau'r broses gofrestru.

Llofnodi E-Ddeiseb

Pan fyddwch wedi cofrestru bydd gofyn i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'r manylion adnabod a'r cyfrinair rydych chi wedi'u cyflwyno. Yna byddwch yn gallu llofnodi e-ddeiseb drwy ddefnyddio'r botwm Deiseb Arwyddion o dan yr e-ddeiseb berthnasol y mae gennych ddiddordeb ynddi. Ar ôl ei lofnodi, bydd e-bost yn cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost rydych wedi'i ddarparu i gadarnhau bod eich llofnod wedi'i ychwanegu at yr e-ddeiseb. Dim ond unwaith y byddwch yn gallu llofnodi deiseb.

Beth sy'n digwydd pan fydd y ddeiseb (gan gynnwys e-ddeiseb) wedi'i chwblhau a sut y caiff ei chyflwyno?

I greu deiseb yn electronig, gallwch ddefnyddio'r cyfleuster e-ddeiseb ar-lein.

Bydd angen i'ch deiseb gynnwys:


Teitl.

Datganiad yn nodi'n benodol pa gamau yr hoffech i'r Cyngor eu cymryd.

Unrhyw wybodaeth sy'n berthnasol i'r ddeiseb yn eich barn chi a'r rhesymau pam eich bod yn ystyried bod angen cymryd y camau y gofynnwyd amdanynt. Gallwch gynnwys dolenni i wefannau perthnasol eraill ar e-ddeiseb.


Os byddwch yn cyflwyno e-ddeiseb, bydd angen y canlynol arnom:

 • i wirio'ch deiseb, yna ei chyhoeddi yn Gymraeg ac yn Saesneg. Rydym ond yn gwrthod deisebau nad ydynt yn bodloni'r safonau ar gyfer deisebau. Gall gymryd hyd at 7 diwrnod gwaith i'r Gwasanaethau Democrataidd wirio'ch cais e-ddeiseb a thrafod unrhyw faterion gyda chi, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno'r cais mewn da brydcheck.
 • dyddiad ar gyfer pryd y bydd eich e-ddeiseb yn rhoi'r gorau i gasglu llofnodion. Er mwyn cael yr effaith fwyaf, efallai y byddwch am bennu'r dyddiad hwn fel y bydd yr e-ddeiseb yn cael ei chyflwyno cyn dyddiad y cynhelir dadl neu benderfyniad ar y mater. Byddwn yn cynnal eich e-ddeiseb am hyd at bedwar mis ond byddem yn disgwyl i'r rhan fwyaf fod yn fyrrach na hyn.
 • eich enw - fel prif ddeisebydd.


Pan fydd e-ddeiseb yn cyrraedd ei dyddiad cau, ni fyddwch yn gallu ei llofnodi ar-lein mwyach. Bydd y Gwasanaethau Democrataidd yn coladu'r rhestr o lofnodwyr a chysylltir â'r prif ddeisebydd ynghylch cyflwyno'r e-ddeiseb wedi'i chwblhau.

Rhaid i ddeisebau (gan gynnwys e-ddeisebau) gael eu llofnodi gan o leiaf 100 o bobl, ond bydd y Cyngor yn defnyddio ei ddisgresiwn lle mae llai na 100 o lofnodwyr mewn achosion lle mae cefnogaeth leol glir i weithredu (e.e. lle mae trigolion cymuned fach wedi cyflwyno deiseb am fesurau gostegu traffig).


Sut bydd y Cyngor yn ymateb i ddeiseb?

Yn dibynnu ar y pwnc a chyngor gan Swyddog Monitro'r Cyngor (neu yn ei absenoldeb, farn Dirprwy Swyddog Monitro'r Cyngor) gellir cyflwyno'r ddeiseb i gyfarfod o'r Cyngor, y Cabinet neu Bwyllgor Craffu. Gall y Pwyllgor Craffu drafod y mater yn llawn a gwneud argymhellion i'r Cyngor neu'r Cabinet, fel y bo'n briodol.


Os cyflwynir y ddeiseb i Bwyllgor Craffu, gwahoddir y deisebydd arweiniol i ddod i'r cyfarfod a bydd yn cael cynnig y cyfle i gyflwyno'r ddeiseb, a fydd yn cynnwys crynodeb byr o dri munud ar yr hyn y mae'r ddeiseb yn ei olygu a faint o lofnodwyr sydd iddi. Fel arall, gall y deisebydd arweiniol ofyn i Gynghorydd gyflwyno'r ddeiseb (y Cynghorydd lleol fyddai hwn fel arfer). Os nad yw'r deisebydd arweiniol yn bresennol i gyflwyno'r ddeiseb, ac na ofynnwyd i'r Cynghorydd lleol gyflwyno ar ei ran, bydd y Cadeirydd yn darllen diben y ddeiseb a nifer y llofnodwyr. Yn dilyn y cyfarfod, anfonir ymateb at y deisebydd arweiniol o fewn 15 diwrnod gwaith i'r cyfarfod a bydd yn cael ei roi ar wefan y Cyngor.


Rhaid i unrhyw ddeiseb sy'n mynd yn uniongyrchol i'r Cyngor neu'r Cabinet gael ei chyflwyno gan Gynghorydd neu’r Aelod Cabinet â'r portffolio perthnasol.

Pa faterion y gall fy neiseb ymwneud â hwy?

Dylai eich deiseb fod yn berthnasol i fater y mae gan y Cyngor bwerau drosto neu ddyletswyddau lle mae ganddo gyfrifoldebau cyflawni ar y cyd. Dylid ei gyflwyno hefyd mewn da bryd a bod yn weddus, yn onest ac yn barchus.


Efallai y caiff eich deiseb ei gwrthod os yw Swyddog Monitro'r Cyngor o'r farn ei bod:


• yn cynnwys iaith ddifeddwl, ymfflamychol, sarhaus neu gynhyrfus,

• yn ddifenwol, yn wamal, yn flinderus, yn wahaniaethol neu yn dramgwyddus mewn modd arall, neu yn cynnwys datganiadau ffug,

• yn rhy debyg i ddeiseb arall a gyflwynwyd o fewn y chwe mis diwethaf,

• yn datgelu gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig, gan gynnwys gwybodaeth a ddiogelir gan orchymyn llys neu adran o'r llywodraeth,

• yn datgelu deunydd, sydd fel arall yn fasnachol sensitif,

• yn enwi unigolion, neu ddarparu gwybodaeth lle gellir eu hadnabod yn hawdd, e.e. swyddogion unigol cyrff cyhoeddus,

• yn gwneud cyhuddiadau troseddol,

• yn cynnwys datganiadau hysbysebu,

• yn cyfeirio at fater sy'n destun cwyn ffurfiol gan y Cyngor ar hyn o bryd, cwyn gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu unrhyw achos cyfreithiol,

• pan gyflwynir deiseb mewn ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus sy'n cael ei gynnal gan y Cyngor, caiff y ddeiseb ei chydnabod fel rhan o'r broses honno a chaiff ei hystyried ynghyd ag ymatebion eraill i'r ymgynghoriad. Ni fydd y Cyngor o reidrwydd yn ymateb i'r ddeiseb ar wahân yn yr achos hwn,

• yn ymwneud â deisebau statudol, neu ddeisebau sy'n ymwneud â Refferenda Awdurdodau Lleol sy'n dod o dan Reoliadau Awdurdodau Lleol (Refferenda) (Deisebau a Chyfarwyddiadau) (Cymru) 2001,

• yn ymwneud â swyddogaethau cynllunio neu drwyddedu'r Cyngor gan fod

prosesau statudol ar wahan ar waith ar gyfer ymdrin â'r materion hyn, ac

• nad yw'n ymwneud â mater y mae gan y Cyngor bwerau drosto neu ddyletswyddau lle mae ganddo gyfrifoldebau cyflawni ar y cyd.


Os penderfynwn nad yw deiseb yn dderbyniol, byddwn yn rhoi gwybod i drefnydd y ddeiseb am ein rhesymau. Bydd hyn yn ysgrifenedig neu drwy e-bost. Bydd teitl a thestun y ddeiseb yn cael eu cyhoeddi ar-lein fel rhan o'r rhestr o ddeisebau na ellir eu derbyn, ynghyd ag esboniad ynghylch pam nad oedd modd ei derbyn.


Yn ystod cyfnodau gwleidyddol sensitif, megis cyn etholiad, efallai y bydd angen cyfyngu ar ddeunydd sy'n wleidyddol ddadleuol.

Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw atebolrwydd am yr e-ddeisebau ar ei wefan. Nid yw'r safbwyntiau a fynegir yn yr e-ddeisebau o reidrwydd yn adlewyrchu rhai'r Cyngor. Os yw eich deiseb yn ymwneud â mater sydd y tu hwnt i bwerau'r Cyngor i fynd i’r afael â nhw, efallai y byddai'n fwy priodol dechrau e-ddeiseb ar wefan Senedd Cymru. Gellir cael cyngor ar dderbynioldeb e-ddeisebau gan Gwasanaethau Democrataidd.


Caiff y cynllun deisebau hwn ei adolygu bob 2 flynedd, a chyhoeddir unrhyw ddiwygiadau ar wefan y Cyngor fel y bo'n briodol.


DS. Cyhoeddir y cynllun gan roi sylw i ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.


Beth allaf ei wneud os teimlaf nad ymdriniwyd â'm deiseb yn iawn?


Os ydych yn teimlo nad ydym wedi delio â'ch deiseb yn iawn, mae gan drefnydd y ddeiseb yr hawl i ofyn am adolygiad o'r camau y mae'r Cyngor wedi'u cymryd yn ymateb i'ch deiseb. Os ystyriwyd eich deiseb a bod Swyddogion wedi rhoi ymateb, anfonwch eich pryderon at y Cyngor drwy Broses Cwynion Corfforaethol y Cyngor sydd ar gael ar wefan y Cyngor. Yn ogystal, mae gennych yr hawl i godi cwyn gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.
 • Mae deisebau'n gais ysgrifenedig ffurfiol, fel arfer un wedi'i lofnodi gan lawer o bobl, sy'n apelio mewn perthynas ag achos penodol.

  Dechrau deiseb ar-lein

   Cynghorir unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno deiseb i'r Cyngor i ddarllen y Wybodaeth am Ddeisebau cyn cyflwyno’r ddeiseb honno.

   Os nad ydych wedi cofrestru o'r blaen:

  •  Cofrestrwch eich manylion. Anfonir e-bost dilysu gyda dolen actifadu i'ch cyfrif e-bost enwebedig.
  •   Ar ôl i chi actifadu eich cofrestriad, mewngofnodwch a chwblhewch y Ffurflen Ddeisebu Ar-lein isod.


  Llofnodi Deiseb Ar-lein

  Os nad ydych wedi cofrestru o'r blaen:

  •    Cofrestrwch eich manylion. Anfonir e-bost dilysu gyda dolen actifadu i'ch cyfrif e-bost enwebedig.

  •    Ar ôl i chi actifadu eich cofrestriad, mewngofnodwch a dewiswch y ddeiseb yr hoffech ei chefnogi o'r rhestr Deisebau Agored isod.

  Os ydych wedi cofrestru o’r blaen, mewngofnodwch a dewiswch y ddeiseb yr hoffech ei chefnogi o'r rhestr Deisebau Agored isod.


  Llenwi'r Ffurflen
  Rhannu Dechrau e-ddesieb ar-lein ar Facebook Rhannu Dechrau e-ddesieb ar-lein Ar Twitter Rhannu Dechrau e-ddesieb ar-lein Ar LinkedIn E-bost Dechrau e-ddesieb ar-lein dolen