Cynllun Cyflawni Blynyddol 2024-25

Rhannu ar Facebook Rhannu ar Twitter Rhannu ar LinkedIn E-bostiwch y ddolen hon

See this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Saesneg

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr wedi cau.

Diolch i'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad hwn. Mae'r cynllun wedi'i ddiweddaru a bydd yn cael ei ystyried gan bwyllgorau'r Cabinet a Chraffu ym mis Chwefror a chan y Cyngor llawn ym mis Mawrth. Bydd y cynllun yn cael ei weithredu o fis Ebrill.

Ynglŷn â'r cynllun

Mae'r Cyngor, fel llawer o'r sector cyhoeddus, yn wynebu pwysau sylweddol ar ei gyllideb. felly bydd y flwyddyn nesaf yn un heriol eto.

Rydym yn parhau i fod yn uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol ac

See this page in English / Gweld y tudalen hwn yn Saesneg

Mae'r ymgynghoriad hwn nawr wedi cau.

Diolch i'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad hwn. Mae'r cynllun wedi'i ddiweddaru a bydd yn cael ei ystyried gan bwyllgorau'r Cabinet a Chraffu ym mis Chwefror a chan y Cyngor llawn ym mis Mawrth. Bydd y cynllun yn cael ei weithredu o fis Ebrill.

Ynglŷn â'r cynllun

Mae'r Cyngor, fel llawer o'r sector cyhoeddus, yn wynebu pwysau sylweddol ar ei gyllideb. felly bydd y flwyddyn nesaf yn un heriol eto.

Rydym yn parhau i fod yn uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol ac yn cydnabod cryfder ein cymunedau a'r angen i gydweithio os ydym am gyflawni'r canlyniadau gorau.

Mae'r Cynllun Cyflawni Blynyddol hwn ar gyfer 2024-25 yn dangos ein hymrwymiad i weithio mewn partneriaeth, i weithio gyda chymunedau lleol, i amddiffyn y bobl fwyaf agored i niwed ac yn cydnabod ein cyfrifoldebau o ran newid hinsawdd a natur.

Yn ogystal â'n pedwar amcan lles, rydym wedi cadw'r tair her allweddol a amlinellwyd gennym yng nghynllun y llynedd, sef:

  • Gwydnwch Sefydliadol (ein cyllid, pobl ac asedau) - sicrhau y gallwn barhau i addasu yn wyneb heriau a darparu ein gwasanaethau er gwaethaf y pwysau ariannol a heriau’r gweithlu sy'n ein hwynebu ni a nifer o'n sefydliadau partner.
  • Argyfwng Costau Byw - cefnogi ein trigolion, sefydliadau a busnesau lleol yn wyneb costau cynyddol yn enwedig o ran ynni, bwyd a thai.
  • Argyfyngau Hinsawdd a Natur - ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur a chyflawni’r ymrwymiadau yn ein Cynllun Her Hinsawdd.

Bydd camau gweithredu ar draws pob un o'n pedwar Amcan Lles yn cyfrannu at gwrdd â'r heriau allweddol hyn gan ddangos y ffordd integredig yr ydym yn gweithio a natur amlochrog ein gweithgareddau.

Gallwch ddarllen y cynllun yn llawn neu'r fersiwn hawdd i'w ddarllen drwy ymweld â'n dogfennau allweddol ar y tudalen hwn.